SANDBERG

SANDBERG REISID REISITINGIMUSED


1. Reisileping ja reisikorraldaja vastutus
1.1 Sandberg Reisid juhindub oma tegevuses Turismiseaduses, Võlaõigusseaduses ja muudes Eesti Vabariigi seadusaktides sätestatud tingimustest.
1.2 Sandberg Reisid reisikorraldajana vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldusele ja kliendile antud lubadustele.
1.3 Sandberg Reisid ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure´i tõttu (sh, kuid mitte ainult loodusõnnetused, sõda, poliitilised vahejuhtumid, streigid jms), aastate keskmisest erinevate ilmastikuolude vms. tõttu.
1.4 Reisi hinna sisse kuuluvad ainult teenused, mida on kirjeldatud reisi kirjeldavates materjalides, kirjalikus pakkumises või arvel. Lepingu sisu ja reisi puudusi hinnatakse nende andmete valgusel, mida reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud.
1.5 Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Kui reisija haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab reisikorraldaja teda kõigiti, reisija tasub sellega seotud lisakulud.

2. Reisi broneerimine, lepingu sõlmimine ja reisi eest tasumine
2.1 Reisija ja reisikorraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui reisija on valinud reisi ja tasunud ettemaksu (1/3 reisi maksumusest). Ülejäänud summa kuulub tasumisele 2 kuud enne reisi.
2.2 Reisi broneerimiseks tuleb täita kodulehel sandberg.ee olev broneerimisvorm.
2.3 Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, juhul kui reisile ei ole kogunenud nõutav arv reisijaid. Reisikorraldaja on kohustatud reisi ärajäämisest reisijaid koheselt teavitama.

3. Annulleerimistingimused
3.1 Reisi annulleerimisel reisija poolt ei tagastata kulusid, mis on annulleerimise hetkeks reisi ettevalmistamiseks kulunud. Kui reisi annulleerimise hetkel on reisi ettevalmistamiseks kulunud summa suurem, kui reisija poolt tasutud summa, siis tuleb reisijal vahe kompenseerida. 
3.2 Juhul, kui annulleerimise hetkeks ei ole reisile kulutusi tehtud, jääb broneerimistasu ettemaksuks tulevikus toimuva reisi eest va punktis 3.3 toodud juhul.
3.3 Kui reisi annulleerimine toimub vähem, kui 2 kuud enne reisi, siis ettemakseid ei tagastata.
3.4 Kui reisijale ei väljastata viisat või ei võimaldata tellitud reisi sihtpunkti asukohamaa ja/või sihtpunkti jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat või muid vajalikke lubasid, käsitletakse seda reisi tühistamist ilma olulise takistuseta ning kohaldamisele kuuluvad käesolevate reisitingimuste 3.1 sätted. Kui reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb reisijal tasuda kõik oma koju tagasitulekuga seotud kulutused.
3.5 Kui reisija jääb kohale tulemata või ei saa reisile minna, kuna puuduvad vajalikud dokumendid, reisi maksumust ei tagastata.
3.6 Punktis 2.3 märgitud juhul tagastab reisikorraldaja kõik ettemaksed täies ulatuses.

4. Reisija kohustused ja vastutused
4.1 Reisijal on kohustus järgida reisi ajal reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi.
4.2 Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Seda reeglit jämedalt rikkunud reisijat võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasisaamisele.
4.3 Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele. Reisijal on keelatud ilma reisijuhi nõusoleku ja teadmiseta: kalduda kõrvale ette nähtud marssruudist, teha muid ennast ja/või teisi ohustavaid tegusid.
4.4 Reisija on vastutav isiklike reisidokumentide kehtivuse ja korrashoiu eest.
4.5 Reisija on teadlik ja võtab endale täieliku vastutuse ning kahju tekkimisel selle kandmise kohustuse seoses reisil läbitavate (s.h külgnevate) piirkondade poliitilis-majandusliku olukorraga kaasnevate ohtudega ja  lisaväljaminekutega; vääramatu jõu toimel põhjustatud reisi katkemisega ja/või pikenemisega jmt.
4.6  Reisija on teadlik reisil osalemisega seotud kõrgest riskisusest ning osalemise tagajärjel tekkida võivatest traumadest, vigastustest, püsivast invaliidsusest või surmaga lõppeda võivatest sündmustest.
4.7 Reisija tagab oma tegevuse range vastavuse reisi korraldaja, tema esindaja või tema poolt määratud instruktori korraldustele ja juhistele.

5.Hinnad ja hinnamuutused
5.1 Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on kirjeldatud reisi tutvustavates materjalides, kirjalikus pakkumises, arvel või mis on kokku lepitud reisija ja reisikorraldaja vahel. Kui reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust selle eest raha tagasi saada.
5.2 Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda tõsta ja ka kohustus reisipaketi hinda alandada järgnevate asjaolude ilmnemisel: 
5.2.1 Eesti või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude muutumine, kui need mõjutavad reisi hinda;
5.2.2 transpordihindade muutumisel, kui need ei allu reisikorraldaja kontrollile ning mida reisi planeerides ei olnud võimalik ette näha;
5.2.3 Valuutakursside muutumisel.

6. Vead reisikorralduses ja nendest teatamine
6.1 Reisikorraldaja on eksinud, kui reis ja pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele ja reisijale antud lubadustele.
6.2 Puudusteks ei või pidada reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada.
6.3 Puuduseks ei või pidada ka reisi ajakava muutumist, kui muutus on tingitud reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest ja ei ületa kahte ööpäeva.

7. Puuduste kõrvaldamine
7.1 Reisija on kohustatud viivitamatult teavitama reisikorraldaja esindajat sihtkohas erinevatest puudustest või pretensioonidest reisikorralduse kohta.
7.2 Reisikorraldaja on kohustatud tehtud vea kohe parandama. Reisikorraldaja võib jätta vea reisi ajal parandamata vaid juhul, kui see osutub võimatuks või kui see põhjustaks talle ebaadekvaatseid kulutusi.
7.3 Kui puudus on jäetud eeltoodud põhjusel kõrvaldamata, on reisijal õigus saada kompensatsiooni, mis proportsionaalselt vastab vea suurusele paketi kogumaksumusest.

8. Kahjude korvamine
8.1 Reisikorraldaja korvab reisija tervisele ja varale põhjustatud kahju, kui see tuleneb reisikorraldaja või tema esindaja tegevuse(tuse)st.
8.2 Kui viga parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole reisijal õigust nõuda teistkordset korvamist Eestis. Kahju korvatakse proportsionaalselt tekitatud kahjule.
8.3 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud temast sõltumatud asjaolud (force majeure).
8.4 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud reisija enda tegevusest ja hoolimatusest.
8.5 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reisija satub kuritöö ohvriks.
8.6 Pretensioonid ja nõue kahju korvamiseks tuleb esitada reisi toimumise ajal või hiljemalt 5 tööpäeva pärast reisi lõppemist kirjalikult.

9.Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendused
9.1 Käesolevad reisitingimused muutuvad kummalegi poolele kohustuslikuks peale reisilepingu sõlmimist (punkt 2.1).
9.2 Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste korras reisija ja reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei saavutata, on õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis. Kui kokkulepet ei saavutata ka sel teel, siis lahendatakse lahkarvamused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.


Sandberg Reisid   Weizenbergi 20B, Tallinn   Tel: +372 608 0869   Email: info@sandberg.ee